Zgłoszenia uczestników kolonii zuchowej i obozu harcerskiego

Wszystkie pola są wymagane

Dane uczestników:

Stopień, imię i nazwisko

Jednostka

Data i miejsce pierwszego obozu

Rozmiar koszulki

Uczestnictwo we Mszy Świętej

Dieta

Data i miejsce urodzenia

Numer PESEL

Adres zamieszkania

Uczulenia

Leki (w tym na chorobę lokomocyjną, aparat ortodontyczny)

Dane rodziców/opiekunów prawnych:

Imię i nazwisko

Adres email

Numer telefonu

Uwagi, dodatkowe informacje